'Onderzoek alles, maar behoud het goede.’ Deze oude wijsheid gold in 2021 meer dan ooit voor de Algemene Bestuursdienst.

Zo hebben we verschillende maatregelen genomen om te komen tot een betere balans tussen mobiliteit en continuïteit in de ambtelijke top, waarbij we ook kijken hoe zich dat verhoudt tot de opgave van de organisatie. Denk aan vooruitdenken over opvolging; succession planning, of de mogelijkheid voor TMG’ers om langer dan zeven jaar op functie te kunnen blijven.

De transparantie over ABD-benoe­mingen is groter geworden, en we hebben de zichtbaarheid van de ABD verbeterd. Sinds vorig jaar hebben we een uitgebreid, publiek jaarverslag. Onze benoemingsberichten vertellen duidelijker waarom mensen geschikt zijn voor de functie en de daarbij horende opgave. En we delen online meer informatie over het vacature­proces. We hebben zichtbare slagen gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit van de rijksdienst. Zo is in 2021 de visie op publiek leiderschap vernieuwd, in een uitgebreid traject in samenwerking met de Universiteit Leiden. We verwerken rijksbrede thema’s als actieve openbaarheid en het versterken van de relatie tussen uitvoering en beleid in het ontwikkel­aanbod, en hebben aandacht voor diversiteit en instroom van buiten de rijksoverheid. Zo is het percentage vrouwen in de ABD verder gestegen, tot 42 procent.

'2021 was een jaar waarin we grote stappen hebben gezet'

Foto van Bram de Klerck (directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst)
Bram de Klerck

De ABD is in 2021 verder gegroeid, van 1539 naar 1770 functies. Sinds 1 januari 2018 wordt de ABD geleidelijk uitgebreid met de lijnmanagers en project- en programmamanagers vanaf schaal 15. In 2021 zijn bij bijvoorbeeld een grote organisatie als de Belastingdienst alle management­functies in schaal 15 voor het eerst aan­gemerkt als ABD-functies.

Veel van bovenstaande stappen komen voort uit het onderzoek naar het functioneren van de ABD, door de Universiteit Utrecht, dat begin 2021 is afgerond. De belangrijkste conclusies waren toen dat de ABD als stelsel vele rijksbrede positieve effecten heeft. Maar ook dat het stelsel een sterk operationele invulling heeft gekregen, en dat de ABD als zichtbaar strategisch stelsel nog tekort schoot. Aan de verbetering hiervan is sindsdien dus hard gewerkt.

Kortom, 2021 was een jaar waarin we grote stappen hebben gezet. Als Bureau ABD delen we immers een grote ver­antwoordelijkheid voor de kwaliteit van de top van de Rijksdienst. Dus dat blijven we doen, ook in 2022. Maar ik wil u eerst graag uitnodigen om in dit jaarverslag te lezen, hoe we dat hebben gedaan in 2021.

Bram de Klerck
Directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst