Feiten & Cijfers

Wat is de Algemene Bestuursdienst?

Open Procedure

ABD-functies worden ingevuld met een open procedure. De ABD is geen vaste pool van mensen, want iedereen kan solliciteren op ABD-functies, en nagenoeg alle vacatures worden op meerdere manieren gepubliceerd: via de ABD-site, de Nieuwsbrief, sociale media, vaak ook via werkenvoornederland.nl en soms met advertenties in kranten. Wie op een ABD-functie zit, wordt geacht die functie 5 tot 7 jaar te vervullen.

Leidinggeven voor Nederland

De Rijksoverheid zorgt met elkaar, als één geheel, voor een beter Nederland. Dat valt of staat bij leiderschap. Om de kwaliteit van de top van de Rijksoverheid hoog te houden, kent Nederland de Algemene Bestuursdienst, de ABD. De ABD is de verzamelnaam voor de 1770 hoogste managementfuncties bij de Rijksoverheid. Wie op zo’n functie zit, is ABD’er. De werving en selectie voor die functies wordt gedaan door Bureau ABD, de centrale Management Development Organisatie van het Rijk, samen met het ministerie waar de functie onder valt. Bureau ABD staat voor goed publiek leiderschap. Het Bureau zoekt en ontwikkelt leiders die toegerust zijn voor de specifieke maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.

Icoon Leiderschap

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)

ABD’ers worden in hun loopbaan begeleid door Bureau ABD, en kunnen gebruik maken van een ontwikkelaanbod om hun leiderschap te versterken en hun kennis te vergroten. Het functioneren van topambtenaren wordt net als bij alle Rijksambtenaren jaarlijks besproken in de personeelsschouwen en de feedback- en functionerings­gesprekken. Verder nemen leden van de top­managementgroep sinds 2018 periodiek deel aan een 360-graden feedbackonderzoek. Zo zorgt Bureau ABD voor leiders die toegerust zijn op de specifieke maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.

Icoon begeleiding door Bureau ABD

Verdere dienstverlening door Bureau ABD

 • Verschillende publiekrechtelijke zbo’s faciliteren bij benoemingen van de raden van bestuur en adviseren over arbeidsvoorwaarden. In 2021 ging het om 8 benoemingen en 8 adviezen.

 • Faciliteren van de werving en selectie van topfunctionarissen, die ook gebruik kunnen maken van het ontwikkelaanbod van Bureau ABD, bij Hoge College’s van Staat.

 • Mobiliteit en kennisuitwisseling bevorderen van en met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Ondersteunen bij werving en selectie en advisering over arbeidsvoorwaarden voor de Politietop. In 2021 ging het om 20 adviezen.

 • Vanuit de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel zet Bureau ABD in op het versterken van de positie van Nederland bij de verschillende Europese instellingen, onder andere met het bevorderen van het aantal Nederlanders dat aan de slag gaat bij de top van Europese instituties.

 • Bureau ABD heeft contact met netwerkpartners zoals de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), provincies, 100.000+ gemeenten en Waterschappen, voor het publiceren van hun vacatures of het over en weer nadenken over de invulling van functies.

 • Bureau ABD verzorgt de salarisadministratie van ministers en staatssecretarissen.

 • ABDTOPConsult kan de Rijksoverheid snel ondersteuning leveren bij complexe of urgente vraagstukken, van onderzoek en advies tot interim functievervulling.

Bureau ABD telt ruim 100 FTE.

Icoon leeuw

Afkortingen

ABD = Algemene Bestuursdienst.
ABD’ers = de ambtenaren in de ABD.
TMG = de topmanagementgroep, dat zijn de hoogste topambtenaren.
Bureau ABD = de organisatie die de werkzaamheden ten behoeve van de ABD uitvoert.
SG = secretaris-generaal. Deze man of vrouw is de eindverantwoordelijke voor het werk van alle ambtenaren bij een ministerie.
DG = directeur-generaal. Deze man of vrouw is verantwoordelijk voor een deel van het ministerie.
Zbo = zelfstandig bestuursorgaan.

Streepje beige

Hoe groot is de Algemene Bestuursdienst (ABD)?

Eind 2021 bestaat de ABD uit 1.770 managementfuncties schaal 15 en hoger.

Wie zijn dat?

Binnen de ABD zijn er drie groepen:

Cijfer 1

De topmanagementgroep (TMG)

Deze groep bestaat uit:

 • (plv.) secretarissen-generaal,
 • (programma) directeuren-generaal,
 • inspecteurs-generaal,
 • hoofd- of algemeen directeuren van grote uitvoerende diensten,
 • directeuren van planbureaus,
 • ABDTOPConsult,
 • vergelijkbare functies zoals de thesaurier-generaal en de NCTV.

De TMG bestaat uit 96 functies.

Cijfer 2

ABD-topmanagers (schaal 16-18)

Deze groep bestaat uit:

 • plaatsvervangend directeuren-generaal,
 • (plaatsvervangend) directeuren,
 • programma- of project directeuren,
 • vergelijkbare management­functies bij de departementen.

Dit zijn in totaal 643 functies.

Cijfer 3

ABD-managers (schaal 15)

Deze groep bestaat uit:

 • directeuren,
 • afdelingshoofden,
 • divisiehoofden,
 • projectmanagers,
 • vergelijkbare management­­functies bij de departementen.

Dit zijn in totaal 1031 functies

Streepje beige
Illustratie vrouw achter laptop

ABD'ers binnen en buiten de kerndepartementen

ABD’ers werken niet alleen op de ministeries in Den Haag. De helft van alle ABD’ers werkt buiten de kerndepartementen, bij agentschappen, inspecties of diensten, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst of de Belastingdienst, of instanties zoals het Sociaal-Cultureel Planbureau, het RIVM, het KNMI of de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Functies per departement

Functies per departement Hoeveel topambtenaren werken er per ministerie? En wat is de verdeling TMG, topambtenaar en ABD-manager per ministerie? In deze tabel zie je hoe de functies van topambtenaren in de ABD verdeeld zijn over de ministeries.
MinisterieTMGABD-topmanagerABD-managerTotaal
AZ217322
BZ*6006
BZK**2069116205
DEF*4311752
EZK754137198
FIN9141227377
IenW1083108201
JenV1393142248
LNV6265688
OCW6414693
SZW5246594
VWS864114186
Totaal9664310311770
*BZ en Defensie hebben een ander systeeem, en diplomatieke en militaire functies blijven buiten beschouwing. **Het relatief hoge aantal TMG-functies bij BZK is het gevolg van ABDTOPConsult, dat 12 functies heeft. ***De groei van de ABD kwam in 2021 vooral doordat de managementfuncties schaal 15 bij de Belastingdienst nu als ABD-functies zijn aangemerkt. Brontabel als csv (284 bytes)

ABD'ers per schaal

ABD'ers per schaal De ABD-managers zitten in schaal 15. Topmanagers in de schalen 16, 17, en deels in schaal 18. TMG’ers zitten deels in schaal 18, en in schaal 19.
Schaal1516171819Totaal
TMG000168096
ABD-topmanager0360259240643
ABD-manager103100001031
Totaal103136025940801770
Brontabel als csv (149 bytes)